Справочник 2023

за кандидатстване след 7. клас

1. Подаване на заявление за полагане на изпити за ПС - 22-30 май 2023 г.
2. Обявяване на списъците с разпределение по училища и зали за полагане на изпити за ПС. Получаване на служебна бележка за полагане на изпити за ПС - до 09 юни 2023 г.
3. Издаване на служебна бележка за полагане на изпити от НВО- до 09 юни 2023 г.
4. Провеждане на изпитите от НВО, както следва:
- български език и литература - 13 юни 2023 г. от 09.00 ч.
- математика - 16 юни 2023 г. от 09.00 ч.
5. Провеждане на изпити за проверка на способностите по:
- изобразително изкуство - 20 юни 2023 г.
- музика - 21 юни 2023 г.
- спорт - 22-23 юни 2023 г.
6. Обявяване на резултатите от НВО - до 28 юни 2023 г.
7. Обяваване на резултатите от изпитите за ПС - до 28 юни 2023 г.
8. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. - 05-07 юли 2023 г.
9. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране - до 12 юли 2023 г.
10. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втрори етап на класиране - 13 -17 юли 2023 г.
11. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране - до 19 юли 2023 г.
12. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране - 20 - 24 юли 2023 г.
13. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. - 25 юли 2023 г.
14. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране - 26 -27 юли 2023 г.
15. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране - до 31 юли 2023 г.
16. Записване на приетите ученици на трери етап на класиране - 01 - 02 август 2023 г.
17. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране - до 04 август 2023 г.
18. Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране - 07 -08 август 2023 г.
19. Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране - до 10 август 2023 г.
20. Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране - 11 - 14 август 2023 г.
21. Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране - до 16 август 2023 г.
22. Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап - Определя се от директора след 16.08.2023, но не по-късно от 10 септември 2023 г.
23. Утвърждаване на реализирания държавен план-прием от началника на РУО - до 14 септември 2023 г. вкл.

Внимание. Издателството не носи отговорност за промени или несъответствия в информацията, поместена в справочника, от какъвто и да е характер.

14. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране - 26 -27 юли 2023 г.
15. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране - до 31 юли 2023 г.
16. Записване на приетите ученици на трери етап на класиране - 01 - 02 август 2023 г.
17. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране - до 04 август 2023 г.
Всички права запазени. Веди © 2023